ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Economics -> เศรษฐกิจพอเพียงอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นางภาธิดา เปี่ยมมงคล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Economics
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001561
เลข ISBN 0000002001561
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 104
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงตระหนักและห่วงใย ในทุกข์สุขของพสกนิกรไทย จึงได้มีพระราชดำรัสเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีหน่วยงานต่างๆขานรับแนวคิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รัฐบาลได้น้อมนำมาแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9(พ.ศ. 2544-2549) มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศไปตามจุดมุ่งหมายของวิสัยทัศน์ร่วมภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31