ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 : การวิเคราะห์งบการเงิน กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง งบการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010027
เลข ISBN 9749307240
ปีที่นำเข้า 2005-01-01
จำนวนหน้า 410
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ตัวเลขจากงบการเงินบอกข้อมูลอะไรได้มากมาย หนังสือเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงิน บอกได้ถึงความหมายของตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินทุกประเภท ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ นอกจากนี้ยังเผยถึงกลอุบายทางบัญชีที่อาจคาดไม่ถึง และผลกระทบของนโยบายบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระยะยาว และการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้สินในรูปแบบต่างๆ.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126