ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010066
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2007-01-01
จำนวนหน้า 72
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ ตลาดหลักทรัพยจึงกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใหประชาชนทราบ โดยสารสนเทศดังกลาวจะตองถูกตอง เพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาทุกคนที่ลงทุนในหลัก ทรัพยของบริษัทไดรับสารสนเทศดังกลาวอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเ ทศสําคัญดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไว้ 6 ประการ............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222