ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> คู่มือเบื้องต้นการปรับโครงสร้างบริษัทจดทะเบียน_2552อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010067
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-01-01
จำนวนหน้า 29
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด แนวทางเบื้องต้นสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท โดยครอบคลมุ 3 หัวขัอคือ 1. การควบกิจการ (Merger) 2. การไดมาซึ่งสินทรัพยหรือกิจการ (Asset / Business Acquisition) และ การเขาจดทะเบียน
กบตลาดหล ักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Backdoor Listing) และ 3. การปรับโครงสร้างถือหุ้น
...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222