ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 3)



อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์สถิติ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, สถิติวิเคราะห์
รหัสหนังสือ­ 09010111
เลข ISBN 9749310357
ปีที่นำเข้า 2012-02-10
จำนวนหน้า 318
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มครอบคุลมสำหรับกลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งประกอบด้วย 10 วิชาได้แก่ เศรศฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ส่วนที่ 1 และ 2 การวิเคราะห์งบการเงินเน้นเรื่องแนวคิดพื้นฐานและอัตราส่วนทางการเงินและกำไรต่อหุ้น การวิเคราะห์งบการเงินโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินธุรกิจ ........................
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.80.97.221