ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 : ทฤษฎีตลาดทุน กลุ่มวิชาการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 3)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตลาดทุน, ตลาดเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010174
เลข ISBN 9749303164
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 109
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญ คือ เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการลงทุนใดๆ นั้น จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากรู้จักเลือกหลักทรัพย์และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมตามนโยบายการลงทุนของตน หนังสือ “ทฤษฎีตลาดทุน” ได้รวบรวมทฤษฎีและแบบจำลองทางการเงินต่างๆ ให้เห็นภาพรวมของการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ทั้งแนวคิดเรื่องอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังและความเสี่ยง แนวคิดในการจัดสรรเงินลงทุนและวงจรชีวิตของผู้ลงทุน เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันของผู้ลงทุนแต่ละคน รวมถึงภาพรวมของกระบวนการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอแบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ ให้มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.80.102.170