ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (มกราคม 2549) (พิมพ์ครั้งที่ 1)



อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010186
เลข ISBN 9749405706
ปีที่นำเข้า 2012-07-12
จำนวนหน้า 373
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชี การตัความมาตรานการบัญชี และแนวปฏิบัติบัญชีทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้ถึงเดือนมกราคม 2549 นำเสนอตัวอย่างการแสดงราบการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบตามมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยกับมาตราฐานการบัญชีระหว่างประเทศ Internation Financial Reporating Standards (IFRS) หรือเดิมคือ International Accounting Standards (IAS).........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30