ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน FD2 = Financial information and analysข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน = Financial information and analysisอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010198
เลข ISBN 9749294246
ปีที่นำเข้า 2012-11-13
จำนวนหน้า 188
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจในทางการเงิน ซึ่งแบ่งได้เป็น ข้อมูลในระดับมหภาค ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม ข้อมูลบริษัท และข้อมูลการเงินของบุคคล โดยมุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ ประเภท แหล่งของข้อมูลที่สำคัญ และส่วนประกอบของข้อมูลทางการเงินแต่ละประเภท รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางการเงินที่มีต่อราคาหลักทรัพย์หรือธุรกิจ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126