ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 : เศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 4)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 4.50


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010202
เลข ISBN 9749308964
ปีที่นำเข้า 2012-11-19
จำนวนหน้า 508
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทุกคำตอบค้นหาได้จากหนังสือ “เศรษฐศาสตร์” ปูพื้นฐานทำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์ ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมถึงเรื่อง อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126