ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information Technology risk and controlsอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง แปลโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010216
เลข ISBN 9786167227412
ปีที่นำเข้า 2013-03-13
จำนวนหน้า 90
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ปัจจุบันองค์กรธุรกิจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลยุทธ์ในการสร้างโอกาสการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ความก้าวหน้าและซับซ้อนของเทคโนโลยีก็อาจส่งผลให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ องค์กรจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อโอกาสใหม่ๆ และโต้ตอบต่อภัยคุกคามดังกล่าว หนังสือ “ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นหนังสือเล่มแรกของหนังสือชุด “แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล” (GTAG) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอกรอบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่บุคคลที่กล่าวข้างต้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.92.160.119