ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Corporate Governance -> หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 Good Corporate Governance The Principles of for Listed Companies 2012
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Corporate Governance
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010234
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-08-04
จำนวนหน้า 110
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126