ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Social Enterprise -> ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อนันตชัย ยูรประถม และคณะ
สำนักพิมพ์ ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Social Enterprise
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010257
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-01-14
จำนวนหน้า 118
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำหนังสือ ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นการรวบรวมความหมาย แนวคิด และการเชื่อมโยงแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย เพื่อมุ่งหวังให้หนังสือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแกผู้บริหารและผู้ฏิบัติงาน...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31