ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Social Enterprise -> ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
สำนักพิมพ์ ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Social Enterprise
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010258
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-01-14
จำนวนหน้า 100
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า การดำเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็น “เรื่องจำเป็น” ที่ทุกฝ่าย ให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผล ทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันกำลังทวีความสำคัญและกลายเป็น “แนวคิดและวิธีการ บริหารจัดการธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31