ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การเงินธุรกิจขั้นสูง กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การเงินธุรกิจ, CISA
รหัสหนังสือ­ 09010325
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-05-18
จำนวนหน้า 238
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ การเงินธุรกิจขั้นสูง ส่วนที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร CISA ระดับ 2 กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินขององค์กร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างเงินลงทุน นโยบายปันผล การควบควมกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ อันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการที่ดี นโยบายการเงิน และสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินและมูลค่ากิจการได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126