ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการประเมินมูลค่า กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง เครื่องมือวิเคราะห์หุ้น, การวิเคราะห์การลงทุน, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, CISA
รหัสหนังสือ­ 09010331
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-05-26
จำนวนหน้า 106
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการประเมินมูลค่า เล่มนี้ จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ของหลักสูตร CISA ระดับ 2 โดยได้ออกแบบมาเพื่อทบทวนและต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติ ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในหลักสูตร CISA ระดับ 1 โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การทบทวนเครื่องมือทางสถิติ เช่น การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย สำหรับเนื้อหาส่วนที่สองที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและปัญหาในการวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้อ่านสามารถนำเครื่องมือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ทางการเงินที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30