ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 เศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินมูลค่า กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์, เครื่องมือวิเคราะห์หุ้น, CISA, การประเมินมูลค่า
รหัสหนังสือ­ 09010332
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-05-26
จำนวนหน้า 138
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินมูลค่า เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร CISA ระดับ 2 กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศอันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน และการวิเคราะห์ปัจจัยในการคำนวณราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30