ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตลาดตราสารอนุพันธ์, ตราสารอนุพันธ์, การวิเคราะห์การลงทุน, CISA
รหัสหนังสือ­ 09010333
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-05-31
จำนวนหน้า 208
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเรื่อง การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ จัดอยู่ในกลุ่มวิชา การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของหลักสูตร CISA ระดับ 2 ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองในการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ เพื่อที่จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์จากหนังสือ CISA ระดับ 1 โดยเนื้อหาจะให้ความสำคัญกับแบบจำลองในการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น แบบจำลองในการประเมินมูลค่าสัญญาฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส และสวอป ที่มีสินค้าอ้างอิงประเภทต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีหลักทรัพย์ เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126