ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนที่ 2 Structured Product กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตราสารหนี้, การวิเคราะห์การลงทุน, CISA, ตลาดตราสารหนี้, การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
รหัสหนังสือ­ 09010334
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-05-31
จำนวนหน้า 140
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ตราสารหนี้เป็นตราสารทางการเงินที่โดยทั่วไปแล้วจะมีการจ่ายผลตอบแทนแบบคงที่ ผู้ออกตราสารหนี้จะเปรียบเสมือนกับผู้ขอกู้เงิน ซึ่งจะต้องมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ให้กู้ในรูปแบบของดอกเบี้ยด้วย ดังนั้น ในการวิเคราะห์การลงทุน ในตราสารหนี้ นักวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินต่างๆ ของบริษัท ด้วย นอกจากการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้แล้ว ในการลงทุนในตราสารหนี้ นักวิเคราะห์จะต้องสามารถประเมินมูลค่าตราสารหนี้ และวิเคราะห์ถึงมูลค่าตราสารหนี้แบบต่างๆ ได้ ซึ่งตราสารหนี้ที่ได้กล่าวในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ ตราสารหนี้ที่รองรับด้วยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) และตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์รองรับ (asset-backed securities) หรือเป็นตราสารหนี้ที่ผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126