ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง ส่วนที่ 1 กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตราสารหนี้, การวิเคราะห์การลงทุน, CISA, ตลาดตราสารหนี้, การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
รหัสหนังสือ­ 09010335
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-05-31
จำนวนหน้า 106
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ตราสารหนี้เป็นตราสารทางการเงินที่โดยทั่วไปแล้วจะมีการจ่ายผลตอบแทนแบบคงที่ ผู้ออกตราสารหนี้จะเปรียบเสมือนกับผู้ขอกู้เงิน ซึ่งจะต้องมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ให้กู้ในรูปแบบของดอกเบี้ยด้วย ดังนั้น ในการวิเคราะห์การลงทุน ในตราสารหนี้ นักวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินต่างๆ ของบริษัท ด้วย นอกจากการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้แล้ว ในการลงทุนในตราสารหนี้ นักวิเคราะห์จะต้องสามารถประเมินมูลค่าตราสารหนี้ และวิเคราะห์ถึงมูลค่าตราสารหนี้แบบต่างๆ ได้ ซึ่งที่ผ่านใน CISA ระดับ 1 ได้กล่าวถึงหลักการในการประเมินมูลค่าตราสารหนี้ที่ไม่มีออปชันแฝงไว้แล้ว สำหรับใน CISA ระดับ 2 จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้นักวิเคราะห์สามารถประเมินมูลค่าตราสารหนี้ที่มีออปชันแฝงอยู่ในตราสารหนี้ด้วยแบบจำลองต่างๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30