ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน ส่วนที่ 2 แบบจำลองในการประเมินมูลค่า กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง หุ้น, CISA, การประเมินมูลค่า, การประเมินมูลค่าสินทรัพย์, ตราสารทุน
รหัสหนังสือ­ 09010336
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-06-01
จำนวนหน้า 234
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองในการประเมินมูลค่าตราสารทุนขั้นสูง เพื่อที่จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตราสารทุนจากหนังสือ CISA ระดับ 1 โดยเนื้อหา ในส่วนแรกจะครอบคลุมถึง แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดต่างๆ เช่น แบบจำลองคิดลดเงินปันผล และแบบจำลอง คิดลดกระแสเงินสดอิสระ และสำหรับในส่วนที่สองจะได้อธิบายถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีสัมพัทธ์ และแบบจำลองประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิเช่น แบบจำลองกำไรคงเหลือ และแบบจำลองมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งแบบจำลองแต่ละแบบจะมีลักษณะเฉพาะตัว ข้อดี และข้อด้อย แตกต่างกันไป ดังนั้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะต้องเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของแบบจำลองเหล่านี้ ในอันที่จะเลือกประยุกต์ใช้แบบจำลองเหล่านี้ในการประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างเหมาะสม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222