ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน ส่วนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นในการประเมินมูลค่า &การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและบริษัท กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง หุ้น, การวิเคราะห์การลงทุน, CISA, การประเมินมูลค่า, ตราสารทุน
รหัสหนังสือ­ 09010337
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-06-01
จำนวนหน้า 162
จำนวนหนังสือ 14 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองในการประเมินมูลค่าตราสารทุนขั้นสูง เพื่อที่จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตราสารทุนจากหนังสือ CISA ระดับ 1 โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง กระบวนการในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การประเมินมูลค่าในตลาดกำลังพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างเหมาะสม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222