ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง (ส่วนที่ 1) กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง งบการเงิน, การวิเคราะห์การลงทุน, CISA, การวิเคราะห์งบการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010338
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-06-05
จำนวนหน้า 202
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบ CISA ระดับ 2 ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบ กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน โดยองค์ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมทั้งในด้านแนวคิด หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบต่องบการเงิน ภายใต้ขอบเขตและหัวข้อเรื่อง เงินบำเหน็จและผลประโยชน์ของพนักงานรูปแบบอื่น การวิเคราะห์เงินลงทุนระหว่างกิจการ การวิเคราะห์การดำเนินงานข้ามชาติ และการปรับค่างบการเงิน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222