ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 2 ทฤษฎีตลาดทุนและกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน กลุ่มวิชาการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตลาดทุน, CISA, การบริหารสินทรัพย์
รหัสหนังสือ­ 09010339
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2017-06-05
จำนวนหน้า 108
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ ได้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแบบจำลองทางการเงินต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ และมีคุณค่าต่อแวดวงการเงิน ทั้งในด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้ โดยภาพรวมของเนื้อหาประกอบด้วย แนวความคิดในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังและความเสี่ยง ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz โดยครอบคลุมถึงเส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม พัฒนาการของทฤษฎีตลาดทุน การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CAPM ในการประเมินราคาหลักทรัพย์ การผ่อนคลายสมมติฐานบางประการของแบบจำลอง CAPM รวมทั้งกล่าวถึงแบบจำลองพหุปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนสุดท้าย จะกล่าวถึงกระบวนการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222