ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> Happy Money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงินอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010379
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-18
จำนวนหน้า 116
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด คู่มือ “Happy Money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน” เล่มนี้ ถ่ายทอดจาก ประสบการณ์จริงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงมือปฏิบัติ โดยการไปให้ความรู้แก่พนักงาน ผ่านโครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในการสร้างองค์กร ต้นแบบ ซึ่งเป็นการพัฒนาหัวหน้างานในองค์กรให้เป็น Trainer เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้าน การวางแผนใช้จ่ายเงินและการบริหารหนี้สินแก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นการรวม กลุ่มกันเพื่อศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยการจัดทำ บัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย ปลูกฝังแนวคิดในการออมก่อนใช้ ลดรายจ่าย รวมถึงการหารายได้เพิ่ม ซึ่งการได้รับรู้แนวคิดและได้ลงมือฝึกปฏิบัติตามเทคนิควิธีการต่างๆ เหล่านี้ ผ่านการแนะนำ ของ Trainer ได้ช่วยให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย หมดหนี้ มีออม เป็นรากฐานสู่ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31