ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผ.ศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง หมวดธุรกิจการเกษตร
รหัสหนังสือ­ 09010402
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-03-30
จำนวนหน้า 465
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละปีของแต่ละบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. ศึกษาอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากประชากรได้แก่ บริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 15 บริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ รายงานประจำปี งบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้น 6 ปี และข้อมูลทั่วไปของบริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.198.205.153