ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ถึง 2557อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผ.ศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010404
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-04-10
จำนวนหน้า 488
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 2. วิเคราะห์แนวโน้มของอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม 22 หมวดธุรกิจในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ. 2557 โดยเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่บริษัทในหมวดในธุรกิจ อุตสาหกรรม 22 หมวดธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มบริษัทที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญจำนวน 363 บริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเปิดเผย ต่อสาธารณชนได้แก่รายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมทั้งสิ้น 10 ปี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.198.205.153