ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชาอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ปรีชา กิจโมกข์ และฐิติเมธ โภคชัย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง การเงินส่วนบุคคล
รหัสหนังสือ­ 09010405
เลข ISBN 9786164150393
ปีที่นำเข้า 2018-04-24
จำนวนหน้า 198
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องการวางแผนการอุปโภคบริโภค การวางแผน การลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการ เกษียณโดยกระบวนการในการวางแผนการเงินดังกล่าว ได้น้อมนำองค์ความรู้ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบในการวางแผนทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่าน มีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31