ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single license) (พิมพ์ครั้งที่ 13)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตลาดทุน, ตลาดเงิน, ตลาดหลักทรัพย์
รหัสหนังสือ­ 09010166
เลข ISBN 9786167227207
ปีที่นำเข้า 2012-06-20
จำนวนหน้า 670
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาของ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single license) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการทดสอบ หลักสูตรความรู้พื้นฐาน เพื่อขึ้นจดทะเบียนเป็นผู้ขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยภายในเล่มประกอบไปด้วย 2 หมวดหลัก เป็นการกล่าวถึงกลไกตลาดการเงิน และหลักการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย 9 บท ที่มีเนื้อหาในเรื่องของ ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการวางแผนการลงทุน สำหรับเนื้อหาหมวดที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารและการประเมินมูลค่า ซึ่งประกอบด้วย 3 บท โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ในเรื่องของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวมและหน่วยลงทุน............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.167.75.28