ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 4.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตราสารหนี้, ตราสารทุน, อนุพันธ์ทางการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010386
เลข ISBN 9786164150300
ปีที่นำเข้า 2017-11-22
จำนวนหน้า 476
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนังสือที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุนแก่ผู้ที่สนใจและเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ และความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126